Obchodní podmínky

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které se shoduje se zobrazeným zbožím  v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Zboží je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko dokončit), je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat (může o storno pouze požádat a to do 24 hodin) - tuto akci provádí pouze prodávající, obvykle po dohodě s kupujícím, například z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodů nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího.

Možnosti úhrady zboží:
- v hotovosti na prodejně
- platební kartou na prodejně
- v hotovosti dopravci (dobírka)
- bankovním převodem (zálohová faktura)

Možnosti převzetí zboží:
- osobní odběr  zboží na prodejně
- zaslání zboží na dobírku při nákupu nad 3000 Kč zaslání zdarma
- rozvoz do 15 km od Rokycan zdarma
- zaslání zboží do zahraničí není možné

Expedice zboží: Vzhledem k povaze zboží které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje cca 2 - 10 dní ode dne odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat v den přijetí objednávky, nicméně o skutečném datu odeslání (možnosti vyzvednutí) objednávky budete vždy informováni e-mailem nebo telefonicky. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu 10 dnů doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujícího ( vaše údaje , které uvedete v objednávce zboží ), budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Potřebné osobní údaje budou předány pouze přepravci (jméno, adresa a telefon). S tímto kupující souhlasí.

Reklamační řád

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.
2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.uvydryska.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.
3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: U Vydrýska, Josefa Knihy 221, 337 01 Rokycany nebo na e-mailové adrese: reklamace@uvydryska.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), datum prodeje zboží, název zboží, podrobný popis závady a popis toho jak vznikla.
4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách  podle bodu 1, 2 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.).
5. Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme, aby zboží bylo čisté, byl předložen doklad o koupi a záruční list (pokud jste ho obdrželi).
6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere současně na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být odesláno doporučeně na adresu (U Vydrýska, Josefa Knihy 221, 337 01 Rokycany). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vracené zboží nebude prodejce přijímat. Spolu se zbožím zašlete průvodní dopis s bankovním spojením. Vždy uvádějte číslo faktury, název zboží a telefon. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů bankovním převodm, v hotovosti nebo na platební kartu od obdržení vráceného zboží.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.

4. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu. Vzorovový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy najdete zde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady  prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
2. Záruční doba je dle platných zákonů 24 měsíců.

Provozovatel

Provozovatel virtuálního obchodu:
Ivana Davídková, Svojkovice 18, 338 22 Volduchy
IČO: 01127993 
Tel: 723 899 159
E-mail: obchod@uvydryska.cz
http:// www.uvydryska.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský úřad Rokycany.
Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.